پایگاه خبری ماین نیوز 8 خرداد 1398 ساعت 12:12 http://www.minews.ir/fa/doc/news/46858/انتصاب-بازوی-عنوان-سرپرست-سیمان-شاهرود -------------------------------------------------- با حکم مدیرعامل سیمان تامین رخ داد: عنوان : انتصاب بازوی به عنوان سرپرست سیمان شاهرود -------------------------------------------------- با حکم مدیرعامل سیمان تامین ، بازوی به عنوان سرپرست سیمان شاهرود منصوب شد. متن : به گزارش این نیوز، با حکم مدیرعامل سیمان تامین ، بازوی به عنوان سرپرست سیمان شاهرود منصوب شد. رضا جمارانیان ، مدیرعامل سیمان تامیندر این حکم نوشت : با توجه به سوابق ارزشمند و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت سیمان شاهرود منصوب می شوید. وی همچنین افزود: امید است تا با در نظر گرفتن آیین نامه های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در جهت پیشبرد اهداف انجام وظیفه کنید. گفتنی است محمدرضا بازوی تا پیش از این به عنوان معاون مالی اقتصادی شرکت سیمان شاهرود مشغول به فعالیت بود و جایگزین محمد فتوگرافی مدیر عامل پیشین این مجموعه شد.