با حکم مدیرعامل سیمان تامین رخ داد:

انتصاب بازوی به عنوان سرپرست سیمان شاهرود

پولی مالی , 8 خرداد 1398 ساعت 12:12

با حکم مدیرعامل سیمان تامین ، بازوی به عنوان سرپرست سیمان شاهرود منصوب شد.


به گزارش این نیوز، با حکم مدیرعامل سیمان تامین ، بازوی به عنوان سرپرست سیمان شاهرود منصوب شد.

رضا جمارانیان ، مدیرعامل سیمان تامیندر این حکم نوشت :

با توجه به سوابق ارزشمند و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت سیمان شاهرود منصوب می‌شوید.

وی همچنین افزود: امید است تا با در نظر گرفتن آیین نامه‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در جهت پیشبرد اهداف انجام وظیفه کنید.
گفتنی است محمدرضا بازوی تا پیش از این به عنوان معاون مالی اقتصادی شرکت سیمان شاهرود مشغول به فعالیت بود و جایگزین محمد فتوگرافی مدیر عامل پیشین این مجموعه شد.


کد مطلب: 46858

آدرس مطلب: http://www.minews.ir/fa/doc/news/46858/انتصاب-بازوی-عنوان-سرپرست-سیمان-شاهرود

ماین نیوز
  http://www.minews.ir