گروه معادن مس
 
اجراي پروژه کدينگ و مديريت بهينه قطعات يدکي از مهمترين اقدامات امور انبارها و سفارشات مجتمع مس سرچشمه
گروه معادن >مس - رييس برنامه ريزي و کنترل کالا مجتمع مس سرچشمه ، پروژه کدينگ و مديريت بهينه قطعات يدکي را از مهمترين اقدامات امور انبارها و سفارشات مجتمع مس سرچشمه عنوان كرد.
 
به گزارش فانا به نقل از روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه، حميد عزت آبادي پور در خصوص عملکرد واحد برنامه ريزي و کنترل کالا اظهار کرد: واحد برنامه ريزي و کنترل کالا شامل 5 واحد مختلف (1- برنامه ريزي وتحليل اطلاعات2- كارشناسي كالاي سرچشمه3- كارشناسي كالاي شهربابك4- هماهنگي وپيگيري خريد5- ساماندهي اقلام كم گردش وپروژه ها) با شرح وظايف متفاوت ومتنوع مي باشد كه در مجتمعهاي سرچشمه وشهربابك انجام وظيفه مي نمايد .بطور كلي وظيفه اين اداره هماهنگي وپيگيري درخواستهاي صادره ،كارشناسي وكنترل كيفيت اقلام وارده ،تعيين تكليف اقلام كم گردش واقلام ورودي پروژه ها به انبارپروژه وتهيه اطلاعات وآمار وتحليل اطلاعات مورد نياز فرايند تامين مي باشد .

وي به تشريح فعاليت هاي هريك از واحد هاي زيرمجموعه اداره برنامه ريزي وكنترل كالا اشاره كرد و گفت: وظيفه واحد كنترل وتحليل اطلاعات، گردآوري اطلاعات مورد نياز واحدها ، تهيه آمار توصيفي وتحليل آنها مي باشد كه خروجي آمارهاي توصيفي وتحليل هاي اين واحد درتصميم گيري وتصميم سازي ها ساير واحدها نقش بسزايي دارد.

عزت آبادي پور با بيان اينکه گزارش هاي مختلفي در اين واحد تهيه مي شوند، افزود: بحث کنترل موجودي انبارها از اين واحد آغاز مي شود به نحوي که هر ماه در فواصل زماني 15 روزه گزارش اقلام کد 2 زيرنقطه سفارش مجدد توسط اين واحد تهيه وبه ادارات انبار ها وسفارشات منطقه جهت صدور اعلام نيازمندي و درخواست ارسال مي گردد.

وي در ادامه بيان داشت: واحد کارشناسي کالا از واحدهاي مهم زيرمجموعه اداره برنامه ريزي وكنترل كالا ست که در سرچشمه و شهربابک فعال مي باشد و کارشناسي کيفي كليه اقلام خريداري وساخته شده درخواستها بر عهده اين واحد است .دغدغه مهم اين واحد جلوگيري ازورود قطعات معيوب و بي کيفيت به انبار مي باشد.

وي افزود: واحد دفتر هماهنگي و پيگيري خريد نيز ازديگر واحدهاي اين اداره است که در واقع پل ارتباطي بين واحدهاي درخواست كننده و شركت خدمات بازرگاني بعنوان پيمانكار تامين است و وظيفه پيگيري مستمر درخواست ها را بر عهده دارد تا اقلام در زمان مقرر به دست واحد مصرف كننده برسد.

رييس برنامه ريزي و کنترل کالا مجتمع مس سرچشمه با بيان اين نكته كه اين مجموعه در اين دو سال توانسته تعامل خوبي بين واحدهاي متقاضي و بازرگاني برقرار نمايد ابراز کرد: برگزاري جلسات ماهيانه بازرگاني در اين واحد، هدفمند وخروجي محور شده است و بازخورد مناسبي نيز تاكنون داشته است. ضمن اينکه گزارش اخرين وضعيت درخواستهاي اضطراري وفوق اضطراري قابل طرح درجلسات هفتگي توليد نيز توسط اين واحد تهيه مي شود.

وي به واحد «ساماندهي اقلام کم گردش و پروژه ها» نيز اشاره و بيان کرد: اين واحد وظيفه تعيين تکليف و ساماندهي اقلام کم گردش واقلام ورودي به انبار پروژه را به عهده دارد، اطلاعات مرتبط درمورد اقلام كم گردش با توجه به تعريف علمي قطعات كم گردش، استخراج وپس از برگزاري جلسات متعدد كارشناسي با دفاتر فني ،اقلامي كه راکد تشخيص داده مي شوند به مجري ساماندهي اقلام کم گردش ارايه مي گردد.

مهندس عزت آبادي ادامه داد: وظيفه شناسايي،برداشت اطلاعات فني وكدگذاري اقلامي كه از پروژه هايي نظير فلش سرچشمه ، پالايشگاه خاتون اباد و... وارد انبارها(انبار پروژه) شده اند با همكاري واحد كدينگ ،سفارشات وانبارهاي منطقه از ديگر وظايف اين واحد مي باشد.

وي در خصوص عملکرد اين مجموعه در دو سال گذشته تصريح کردند: پايش مستمر و هفتگي اقلام پرمصرف شيميايي و مصرفي واحدهاي توليدي بمنظور پيش بيني صحيح سطح موجودي متناسب با نياز توليد از جمله اقدامات اين مجموعه بوده است.

عزت آبادي پور پيش بيني هاي لازم درخصوص ارسال اقلام موردنياز با توجه به شرايط آب و هوايي ، تعطيلات رسمي واورهالها را يکي ديگر از اقدامات مهم اين واحد عنوان و خاطرنشان کرد: اين واحد نوپا با برگزاري جلسات متعدد و پيگيري هاي مستمر تعامل خوبي بين خطوط توليد ، بازرگاني و سفارشات ايجاد کرده و با انجام يک رضايت سنجي از واحدهاي متقاضي ميتوان بر اين مقوله صحه گذاشت.

رئيس برنامه ريزي و کنترل کالاي مس سرچشمه گفت: با توجه به اينكه اجراي پروژههاي کدينگ و مديريت بهينه قطعات يدکي از مهمترين اقدامات امور انبارها وسفارشات مس منطقه کرمان درسال95 و96 بوده است اين اداره نيز در اين دو سال بطور خاص درگير پروژه مديريت بهينه قطعات يدکي بوده است که با همکاري ادارات سفارشات،انبارها ودفاترفني منطقه اين مهم انجام شده است.

وي در پايان از همكاري كاركنان امورانبارها وسفارشات و امورهاي توليدي تشكر و قدرداني كرد و گفت: با انجام اين پروژه ها فعل خواستن توسط همكاران امورانبارها وسفارشات به نحو احسن صرف شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۵
کد مطلب: 43429
 
مرجع : شرکت ملی صنایع مس