گروه صنایع معدنی فولاد
 
انتقاد از بی‌توجهي به حمل بار فولادی كشور از طريق ريل
گروه صنایع معدنی >فولاد - مديرعامل شرکت راه آهن از بي توجهي به حمل بار فولادي و معدني کشور از طريق ريل انتقاد کرد و گفت: در ايران ۳۵ ميليارد دلار در صنعت فولاد سرمايه گذاري شده است و جاي نگراني دارد که براي حمل اين بار ۳۵ ريال نيز در نظر گرفته نشده است.
به گزارش ماین نیوز، او با بيان اينکه در سال ۹۵ تنها در حوزه بارهاي معدني در کشور ۶۰ ميليون تن بار حمل شده و سهم ريل از آن تنها ۲۰ ميليون تن بوده است، اظهار کرد: جاي تاسف است که از اين ۴۰ ميليون تن باري که از طريق جاده حمل شد، ۲۰ ميليون تن مي توانست در راه آهن حمل شود چرا که در مسير موازي ريل بوده است. محمدزاده مي گويد: هر يک تن کيلومتر بار ۸/ ۷۹ تومان براي کشور صرفه اقتصادي دارد و نبايد اين موضوع مهم تنها در حد حرف و شعار باقي بماند. وي با انتقاد از کمبود بودجه عمراني در کشور گفت: امسال در حوزه اعتبارات عمراني هيچ معجزه اي رخ نخوهد داد و ما مشابه سال قبل با مضيقه در اين حوزه مواجه هستيم.

پيش تر نيز مديرعامل شرکت راه آهن در هفتمين همايش فولاد ايران گفته بود در سال ۱۴۰۴ بايد ۲۲۴ ميليون تن ماده معدني در کشور حمل شود و اگر با روند فعلي پيش برويم، تنها يک سوم اين ميزان ماده معدني قابل حمل از طريق ريل خواهد بود و بقيه آن بايد از طريق حمل جاده اي جابه جا شود. متوليان و فعالان صنعت فولاد و معدن کشور نيز امسال در هشتمين همايش فولاد ايران از محدوديت ظرفيت حمل و نقل ريلي براي انتقال توليدات فولادي و معدني کشور ابراز نگراني کردند. براساس آنچه نقشه راه صنعت فولاد کشور است، ايران در حال حاضر رتبه ۱۴ توليد فولاد جهان است و بايد براي رسيدن به ظرفيت توليد ۵۵ ميليون تن فولاد خام تا افق ۱۴۰۴ حدود ۱۶۰ ميليون تن سنگ آهن توليد کند؛ حال آنکه اين حجم از توليدات براي انتقال نيازمند سيستم انتقالي ايمن با ظرفيت بالا هستند که راهکاري جز مسير ريلي بر آن متصور نيست.

راه آهن ايران ۹۰ ساله شد

سعيد محمدزاده در ششمين همايش سالانه مشتري مداري گروه مپنا، با اشاره به ۹۰ سالگي راه آهن در سال جاري، درگزارشي از وضعيت کشور در حوزه حمل ونقل ريلي باري گفت: طي ۹۰ سال گذشته اتفاقات متعددي در راه آهن کشور به وقوع پيوسته و اين سوال مطرح است که آيا توانسته ايم در محور توسعه کشور و در حوزه حمل ونقل عملکرد مطلوبي داشته باشيم؟مديرعامل شرکت راه آهن تصريح کرد: همه مي دانيم که در حوزه حمل ونقل کشور اگريک تن کيلومتر بار از حوزه جاده اي به ريل منتقل شود، براي کشور حدود ۸/ ۷۹ تومان سود و صرفه جويي اقتصادي به دنبال دارد. محمدزاده افزود: اين اتفاق بزرگي است که طي ۳ سال از ۳۲ ميليون تن بار توانسته ايم به ۴۰ ميليون تن بار برسيم، اما بايد توجه داشته باشيم که چه ميزان بار که مي توانست از طريق ريل حمل شود، در جاده حمل شد. مديرعامل شرکت راه آهن با بيان اينکه در سال ۹۵ تنها در حوزه بارهاي معدني در کشور ۶۰ ميليون تن بار حمل شده و سهم ريل از آن تنها ۲۰ ميليون تن بوده است، اظهار کرد: جاي تاسف است که از اين ۴۰ ميليون تن باري که از طريق جاده حمل شد، ۲۰ ميليون تن مي توانست در راه آهن حمل شود چرا که در مسير موازي ريل بوده است. وي با تاکيد بر اينکه هر يک تن کيلومتر بار، ۸/ ۷۹ تومان براي کشور صرفه اقتصادي دارد، خاطرنشان کرد: نبايد اين موضوع تنها در حد حرف و شعار باقي بماند.

انتقاد از بي توجهي به حمل بار فولادي در کشور

محمدزاده با بيان اينکه در ايران ۳۵ ميليارد دلار در صنعت فولاد سرمايه گذاري شده است، افزود: جاي نگراني است که براي حمل اين بار ۳۵ ريال نيز در نظر گرفته نشده است. وي افزود: خيلي از منتقدان نسبت به انبوه سازي مسکن بدون توجه به سيستم حمل ونقل انتقاد دارند اما مي بينيم که براي حمل چنين حجم عظيمي از فولاد هيچ فکري نمي شود. مديرعامل راه آهن گفت: اگر اين ۳۵ ميليارد دلار بار در سال ۱۴۰۴ به ۲۱۰ ميليون تن بار برسد، چگونه مي توانيم در آينده با توسعه خطي حمل اين حجم بار را عملي کنيم؟

وي اضافه کرد: اگر ما در راه آهن حمل همين يک سوم بار يعني ۷۰ ميليون تن را داشته باشيم، سهم بار جاده اي به ۱۴۰ ميليون تن خواهد رسيد. اين به آن معناست که به مجموع بار حمل شده در سال ۹۸، در مسيرهاي معدني ۱۰۰ ميليون تن بار اضافه کنيم، درحالي که تا سال ۱۴۰۴ در توسعه جاده اتفاقي نمي افتد و در نهايت علاوه بر آنکه در موضوعات اقتصادي به توفيقي دست نيافته ايم با سونامي کشتار جاده اي و مصرف سوخت مواجه خواهيم شد. محمدزاده با بيان اينکه در حال حاضر قيمت گازوئيلي که در اختيار مصرف کننده قرار مي گيرد از قيمت تمام شده آن کمتر است، تصريح کرد: نمي خواهم در موضوع مشتري مداري بگويم که مپنا براي راه آهن چه بايد بکند و برعکس، بلکه سوال اين است که ما براي ايران چه مي خواهيم بکنيم و آيا نبايد نگران چنين شرايطي باشيم.وي با بيان اينکه راه آهن و مپنا در کنار هم براي بهبود آينده کشور و آباداني آن قدم برمي دارند، اظهار کرد: همگان بايد بدون شعار، براي رشد و آباداني ايران و عزت مردمان اين سرزمين قدم برداريم. محمدزاده افزود: اگر در جهان بيني خود، معيار را رضايت مشتري براي جلب رضايت پروردگار قرار دهيم، مي توانيم همه مسائل را تبيين کنيم، ضمن اينکه بايد عملکرد امروزمان دقيق باشد و از گذشته درس بگيريم تا بتوانيم براي آينده نيز دقيق گام برداريم.

راه آهن در مضيقه مالي است

مديرعامل شرکت راه آهن با طرح اين موضوع که امسال در حوزه اعتبارات عمراني هيچ معجزه اي رخ نخوهد داد و ما مشابه سال قبل با مضيقه در اين حوزه مواجه هستيم گفت: راه آهن بايد در برنامه ششم توسعه سهم حمل بار خود را به ۳۰ درصد برساند و امروز ما تنها ۱۲ درصد از حمل بار را برعهده داريم.

کاهش سهم راه آهن از حمل ونقل کشور

وي با يادآوري اينکه در سال ۸۶ حدود ۲۰ درصد حمل ونقل را به عهده داشتيم اما در سال ۹۲ به ۱۰ درصد رسيديم و اين درحالي بود که خصوصي سازي نيز انجام گرفت، افزود: اين امر نشان مي دهد که در مديريت با مشکل مواجه هستيم. محمد زاده با بيان اينکه راه آهن از سال ۹۲ تا کنون توانست اين ميزان را به ۱۲ درصد برساند، افزود: در سال ۹۵ توانستيم از حمل ۳۲ ميليون تن بار به ۴۰ ميليون تن بار برسيم و اميدواريم که امسال بتوانيم اين ميزان را به ۴۸ ميليون تن افزايش دهيم. وي يکي از عوامل اين موضوع را کاهش تعرفه سهم دسترسي در حوزه بار از۵۷ درصد به ۱۹ درصد دانست و گفت: ۳۰ درصد باري که ما در نظر داريم به آن برسيم حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ ميليون تن بار است و اين به معناي افزايش ۴ برابري حمل بار است که براي رسيدن به آن مساله اصلي ما تامين نيروي کشش است.

مديرعامل شرکت راه آهن يکي از مضيقه هاي جدي راه آهن را براي بهره وري بيشتر و افزايش سرعت بازرگاني را تامين نيروي کشش عنوان کرد و افزود: آيا با اين شرايط مي توانيم اگر ۴۰۰ ميليون تن باري که در جاده حمل مي شود، همين امروز ۱۰۰ ميليون تن آن را به ريل منتقل کنيم؟ وي با بيان اينکه پايين ترين نرخ تعرفه حمل ونقل بار دردنيا به ايران تعلق دارد، اظهار کرد: کاهش اين تعرفه ديگر نمي تواند مزيت رقابتي مناسب ايجاد کند. محمد زاده گفت: اگر چشم بدوزيم که راه آهن براي تامين نيروي کشش تعرفه خود را کاهش دهد بايد بدانيم که اين توقع در مقايسه با اقتصاد جهان و ريل حرف عاقلانه اي نيست و براي ما مزيت رقابتي ايجاد نخواهد کرد. وي با پيشنهاد اينکه راه آهن از راه اندازي شرکت نيروي کشش در مپنا استقبال مي کند، تاکيد کرد: اگر براي آينده کشور، مصرف انرژي و آمار کشتار جاده اي نگران هستيم بايد بدانيم با مديريت فعلي به سمت افزايش اين نگراني ها پيش مي رويم.

حمايت راه آهن از تاسيس شرکت نيروي کشش در مپنا

مديرعامل راه آهن، تامين نيروي کشش را مهم ترين گلوگاه اين شرکت خواند و گفت: مجموعه مپنا مي تواند نقش بي بديلي در توسعه کشور داشته باشد. وي اظهارکرد: بايد به همراه مپنا انديشه اي کنيم تا اين شرکت بتواند نيروي کشش را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.وي با اشاره به اينکه بايد به مدل تامين مالي براي تهيه لکوموتيو به شکل جدي بينديشيم، افزود: تلاش کنيم از هر روشي که مي شود اين اقدام را انجام دهيم؛ چرا که اگر قرار است در صنعت حمل ونقل ريلي کشور اتفاقي بيفتد، مهم ترين گلوگاه آن مساله تامين نيروي کشش است.محمد زاده با تاکيد بر اينکه مپنا بايد در اين زمينه قدم جدي بردارد، خاطر نشان کرد: مپنا توانسته است درزمينه تکنولوژي قدم بلند بردارد اما تنها اين مساله کفايت نمي کند، بلکه بايد بتوانيم اين تکنولوژي را در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم. وي با بيان اينکه مجموعه مپنا مي تواند نقش بي بديلي در توسعه کشور داشته باشد، تصريح کرد: اگر راه آهن به عنوان مشتري مپنا، يا برعکس، بخواهند خير را به يکديگر و مردم کشور برسانند بايد توجه داشته باشند که آينده توسعه به شکل خطي ميسر نيست.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۸
کد مطلب: 42753
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد