گروه صنایع معدنی فولاد
 
با حضور ٢١ هزار متقاضی استخدام انجام شد؛
برگزاری آزمون کتبی استخدامی شرکت فولاد مبارکه
گروه صنایع معدنی >فولاد - ایاز اسماعیلی با بیان این مطلب که این آزمون با همکاری دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان در روزهای یکم تا سوم دی ماه ۹۵ برگزار شد، افزود: جذب و تأمین نیروی انسانی، یکی از مهمترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است.
 
به گزارش ماین نیوز، وی اضافه کرد: در صورتی که این فرآیند به خوبی طراحی و اجرا شود، سایر فرآیندهای منابع انسانی از جمله آموزش و توسعه، نگهداری، مدیریت عملکرد و ... که پس از آن قرار دارند با کمترین هزینه و بیشترین میزان اثربخشی در زنجیره ارزش شرکت اجرا خواهند شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: با توجه به بازنشستگی تعداد زیادی از همکاران تا پایان سال ۱۳۹۶ و لزوم برنامهریزی تأمین نیروی انسانی جایگزین با هدف کاهش شکاف مهارتی و دانشی، فرآیند تأمین نیروهای جایگزین افراد بازنشسته در سال جاری آغاز شد.

وی بیان کرد: در این فرآیند با توجه به چارت سازمانی مصوب، توسعههای آتی شرکت و خروج نیروهای بازنشسته با همکاری نواحی مختلف، نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز تا پایان سال ۱۳۹۶ انجام و شایستگیهای (دانشی، مهارتی، توانایی و ...) نیروهای موردنیاز جهت انجام وظایف شغلی در دو رده اپراتوری و کارشناسی تعیین شد.

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فولاد مبارکه در خصوص فرآیند برگزاری این آزمون با بیان اینکه با توجه به اهمیت بُعد مهارتی کارکنان در رده اپراتوری و با عنایت به توانمندی و امکانات موردنیاز در این زمینه و همچنین سابقه همکاری و تعاملات مثبت فیمابین شرکت فولاد مبارکه و دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان این دانشکده جهت انجام آزمون کتبی و مهارتی فرآیند استخدام، انتخاب شد، تصریح کرد: در ادامه اطلاعیه استخدامی و شرایط و ضوابط مربوطه (شامل شرایط سنی، جنسیت، معدل، مدرک، رشته و گرایش تحصیلی قابلقبول، مفاد آزمون علمی و ...) تدوین شد.

وی یادآوری کرد: سپس دانشکده فنی مهاجر نسبت به طراحی سامانه ثبتنام اقدام و پس از توزیع اطلاعیه استخدامی، ثبتنام در سامانه مذکور آغاز شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: پس از اتمام مهلت ۱۰ روزه و ثبتنام حدود ۲۵ هزار متقاضی استخدام، کنترل مدارک اولیه متقاضیان و مطابقت شرایط آنها با ضوابط آگهی توسط دانشکده و تحت نظارت فولاد مبارکه انجام شد.

وی ادامه داد: در این مرحله حدود ۴ هزار نفر از متقاضیان فاقد شرایط اولیه ( از جمله شرایط سنی، معدل، مدرک، رشته و گرایش تحصیلی قابلقبول) تشخیص داده شده و پس از انقضای مهلت رفع نقص از فرآیند حذف شدند و درنهایت برای حدود ۲۱ هزار نفر کارت ورود به جلسه آزمون کتبی صادر و آزمون کتبی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، یکم، دوم و سوم دیماه در شش نوبت صبح و عصر برگزار شد.

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه ارزیابی مهارتی شامل آزمونهای مهارتی - عملی مرتبط با ردیف شغلی برای رده اپراتوری و کانون ارزیابی شایستگی شامل ارزیابی شایستگیهای عمومی و بر اساس مدل علمی و ابزارهای استاندارد میباشد، اظهار کرد: برنامهریزی فرآیند به نحوی انجام شده است که پس از اعلام نتایج آزمون کتبی توسط دانشکده فنی شهید مهاجر، چند برابر نیاز اعلام شده در هر ردیف شغلی به ترتیب نمره آزمون کتبی، در رده اپراتوری به مرحله ارزیابی مهارتی و در رده کارشناسی به کانون ارزیابی شایستگی راه مییابند.
وی ابراز امیدواری کرد: سایر مراحل فرآیند از قبیل معاینههای طب صنعتی، گزینش و ... برابر نیاز ذکر شده در آگهی تا پایان سال جاری به اتمام میرسد.

اسماعیلی تصریح کرد: آغاز به کار پذیرفتهشدگان برحسب نیاز نواحی مختلف بهمرور و در طول سال ۹۶ انجام میپذیرد؛ ضمن اینکه در صورت عدم پذیرش افراد در هریک از این مراحل طب صنعتی، گزینش و تشکیل پرونده، از نفرات بعدی با اولویت نمره دعوت به عمل میآید.

وی یادآوری کرد: پذیرفته شدگان نهایی پس از طی موفقیتآمیز تمامی مراحل فوق، در راستای اجتماعی سازی و آشنایی افراد جدید با ارزشها، فرهنگ، قوانین و مقررات و شرایط محیط کاری و ... در ابتدای ورود به فولاد مبارکه به مدت ۳ ماه، دوره آموزشی و کارآموزی شامل آموزش های توجیهی، حین کار و آشنایی با خطوط تولید و نواحی مختلف فولاد مبارکه را طی میکنند.

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فولاد مبارکه از طراحی مفاد آزمون دانشی با رویکرد نیازمندیهای شغل هدف و استفاده از ابزار کانون ارزیابی شایستگی برای رده کارشناسی بهعنوان بهبودهای حاصلشده در این دوره استخدامی بر اساس بازنگریهای انجامشده نسبت به دورههای قبلی یادکرد و ادامه داد: انجام این حجم استخدام و بهکارگیری ابزارهای علمی روز از جمله آزمون مهارتی و کانون ارزیابی شایستگی در سطح شرکتهای ایرانی کمنظیر است، تا جایی که با این رویکرد نهتنها متقاضیان از بعد دانش مورد نیاز شغل، ارزیابی میشوند، بلکه از نظر مهارتهای فنی و غیر فنی نیز محک زده شده و درنهایت برترینهای این فرآیند به فولاد مبارکه راه مییابند.
وی ضمن قدردانی از زحمات تمامی دست اندرکاران برگزاری این آزمون در دانشکدۀ فنی شهید مهاجر و فولاد مبارکه گفت: بحث همکاری شرکت فولاد مبارکه با دانشگاه از ابتدای تأسیس این شرکت مطرح بوده است.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص علل همکاری دانشگاه و صنعت افزود: به طور مشخص فرآیند استخدام در فولاد مبارکه از زمانی که یک ساختاری تهیه یا طرحهای توسعه در بخشی از شرکت اجرا و شغلی در آن تعریف میشود، آغاز و تا زمانی که با بررسیهای لازم نیازهای دیگر از قبیل بازنشستگی بخشی از کارکنان نیز به این امر اضافه میشود، ادامه مییابد.

وی بیان کرد: بهطورکلی در پس فرآیندهای جذب نیروی انسانی یک فرآیند علمی قرار دارد که به جرأت میتوان اذعان داشت، در فولاد مبارکه تلاشهای فروانی شده است تا این شرکت به لحاظ میزان تولید و کسب تجارب ارزنده در فرآیند استخدام به این نقطه برسد که البته این جای بسی قدردانی دارد که اگر فولاد مبارکه به لحاظ پیشرفت علمی یک طرف این مسیر را پیموده از منظر دیگر به یقین این دانشگاهها بوده و هستند که سوی دیگر این رشتۀ موفقیتآمیز را در دست داشته و دارند.

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فولاد مبارکه همکاری هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه را رمز موفقیت مابین جبهه صنعت و دانشگاه خواند و گفت: به طور یقین روشها و نتایج این همکاری ها
الگوی بسیار خوبی برای سایر صنایع و سازمانها و دانشگاههای کشور خواهد بود؛ بهگونهای که پس از هر حرکت بزرگ فولاد مبارکه دستهای زیادی از سوی شرکتهای کشور به سوی این شرکت دراز شده است و در مقابل فولاد مبارکه نیز این دستها را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و ملی به گرمی فشرده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود از همکاری مدیریت دانشکده فنی شهید مهاجر و تلاش واحدهای امور اداری، آموزش و توسعه منابع انسانی، طبقهبندی مشاغل، بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیطزیست، نواحی تولیدی و پشتیبانی فنی و سایر واحدهای درگیر در فرآیند، صمیمانه قدردانی نمود.

تمرکز مدیریت عالی کشور به یک موضوع نتایج ارزشمندی در سطوح پایین تر دارد

در همین خصوص فرزاد ارزانی معاون فناوری شرکت فولاد مبارکه نیز گفت: ازآنجاییکه هرگاه صنعت با دانشگاه باهم نزدیک شدهاند، نتایج بسیار خوبی به بار نشسته، تلاش شده تا به لحاظ علمی این آزمون در سطح بالایی برگزار شود.

وی با ذکر این مطلب که بخشی از دستاوردهای این همکاری در شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه نهادینه و کاربردی میشود و بخش بزرگ دیگر آن به صورت فرا منطقهای، کشور را منتفع میکند، گفت: بهطورکلی هر جا که نگاه مدیریت عالی کشور به موضوعی متمرکز شد، در سطوح پایینتر نیز مشاهده خواهیم کرد که نتایج خوب و ارزشمندی به بار مینشیند؛ بهعبارت دیگر نگاه کلی برخلاف نگاه جزیرهای و لکهای اثربخشی بسیار سودمندتری برای کشور در بردارد.

ارزانی خاطرنشان کرد: ارتباط دانشکدۀ فنی شهید مهاجر و فولاد مبارکه رابطهای است که ریشه در دوران ساخت و آغاز بهرهبرداری فولاد مبارکه دارد و بهیقین هر اندازه این ارتباط حرفهای نزدیکتر باشد، هم دانشگاه از وجود تجارب فولاد مبارکه در صنعت سود میبرد و هم این شرکت از دانش فنی موجود در دانشکده بهرهمند میشود.

حاکمیت نگاه عدالت محوری بر آزمون استخدامی فولاد مبارکه
وی ضمن ابراز خرسندی از حاکمیت نگاه عدالت محوری بر آزمون استخدامی فولاد مبارکه ابراز امیدواری کرد: خروجی برگزاری این آزمون الگوی مناسبی برای سایر آزمونهای استخدامی کشور باشد.

معاون فناوری شرکت فولاد مبارکه افزود: در ورای برگزاری سه روز آزمون استخدامی فولاد مبارکه ساعتها و روزهای بسیار دشوار کاری از سوی مسئولان و دست اندرکاران فولاد مبارکه و دانشکدۀ فنی شهید مهاجر انجام شده است که ضمن قدردانی از تمامی این زحمات امیدواریم رضایت خداوند و داوطلبان را در پی داشته باشد.

عدالت و حسن انتخاب سرلوحه متولیان آزمون استخدامی فولاد مبارکه است
در همین خصوص نصرالله ولی،معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه فنی حرفهای استان اصفهان با تأکید بر وجود اهمیت مسئله ارتقای علمی در دانشگاه گفت: این ارتقاء علمی زمانی عملیاتی میشود که ارتباط دانشگاه با صنعت برقرار باشد، همانطور که این ارتباط برای صنعت و دانشگاه بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: چنانچه بخواهیم در کشور نیروهای مجرب تربیت کنیم، حاصل این ارتباط دوسویه بین دانشگاه و صنعت خودنمایی میکند؛ بنابراین در گام نخست، این ارتباط خودنمایی میکند و ما در دانشکده فنی شهید مهاجر این فرصت بسیار مغتنم را به فال نیک میگیریم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه فنی و حرفهای استان اصفهان ادامه داد: هدف این آزمون جذب نیروهای تحصیلکرده، مجرب و کارآمد برای شرکت فولاد مبارکه است، بنابراین این اطمینان خاطر وجود دارد که تمامی دستاندرکاران دانشکده فنی شهید مهاجر ، مدیران و کارگزاران شرکت فولاد مبارکه تلاش میکنند تا به بهترین شکل ممکن این آزمون را برگزار نماید و در بالاترین سطح، عدالت و حسن انتخاب را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه صفرتا صد کار برگزاری این آزمون بزرگ از قبیل طراحی و نحوه تکثیر سؤالات، نحوه اجرای آزمون با برنامهریزی بسیار دقیق توسط دانشکدۀ فنی شهید مهاجر انجام میشود، تصریح کرد: خروجی این آزمون مهم حاصل تلاش شبانهروزی مجموعۀ دانشکده و شرکت فولاد مبارکه در کوتاهترین زمان ممکن است. وی گفت: از آنجاییکه جبهۀ اول صنعت فولاد کشور، فولاد مبارکه است؛ بنابراین هرچه آزمونهای استخدامی این شرکت نیز بهتر و در سطح بالاتری انجام شود، سبب بالندگی صنعت فولاد کشور میشود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۰
کد مطلب: 35514