گروه معادن سنگ آهن
 
تفاهم نامه سه جانبه اكتشاف در سنگان امضا شد+متن تفاهم نامه
گروه معادن >سنگ آهن - تفاهم نامه سه جانبه عمليات اكتشافي در منطقه سنگان امضا شد.
به گزارش خبرنگار ماين نيوز، اين تفاهم نامه بين سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و معاونت امور معادن و صنايع معدني ايران امضا شد. 

قرار است طبق اين تفاهم نامه ۱۱ هزار و ۵۰۰ كيلومتر مربع از مساحت منطقه سنگان طي يك سال آينده مورد عمليات اكتشافي كامل قرار بگيرد. 

در مراسم امضاي اين تفاهم نامه علاوه بر روساي دو سازمان ايميدرو (مهدي كرباسيان) و زمين شناسي (محمدتقي كره اي) و معاون معدني وزارت صنعت (جعفر سرقيني)، محمدرضا نعمت زاده (وزير صنعت، معدن و تجارت)، احمد دوست حسيني (قائم مقام وزير صنعت)، محمدرضا بهرامن (نائب رئيس خانه معدن) و ديگر مسئولان مرتبط با حوزه معدن و صنايع معدني حضور داشتند. 

ميزان ذخيره سنگ آهن موجود در منطقه سنگان بالغ بر يك ميليارد تن برآورد شده است. همچنين در اين منطقه ذخاير ديگري از طلا، مس، آنتيموان، كائولن و منگنز نيز وجود دارد. ادامه ذخيره سنگ آهن سنگان به داخل كشور افغانستان نيز كشيده شده است.

متن كامل تفاهم‌نامه بين ايميدرو، سازمان زمين شناسي و معاونت معدني وزارت صنعت به شرح زير است:

«تفاهــم نامــه»

اين تفاهم نامه في‌مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معادن و صنايع معدني)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و سازمان زمين ‌شناسي به شرح مواد آتي منعقد گرديد:

نظر به اينكه: مطالعات اكتشافي متعددي در محدوده اكتشافي سنگان واقع در استان خراسان رضوي انجام شده و بررسي‌هاي كارشناسي ادامه عمليات اكتشافي را تا مرحله تفصيلي و برآورد فني اقتصادي توجيه‌پذير مي‌نمايد. براي ادامه عمليات اكتشافي در وزارتخانه، معاونت امور معادن و صنايع معدني كه از اين پس «معاونت معدني» ناميده مي‌شود و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران كه منبعد «سازمان» ناميده مي‌شود و سازمان زمين شناسي كه از اين پس «زمين شناسي» ناميده مي‌شود براساس مفاد اين تفاهم‌نامه با يكديگر به شرح شرايط مندرج ذيل،‌ همكاري مي‌نمايند.

مـــاده ۱- موضوع تفاهم‌نامه

موضوع تفاهم‌نامه عبارت است از انجام عمليات اكتشافي ژئوفيزيك هوايي، پي جويي، اكتشاف عمومي، اكتشاف تفصيلي و ارزيابي مقدماتي فني و اقتصادي كانسار در پهنه سنگان توسط سازمان.
تبصره۱- عمليات اكتشافي موضوع اين تفاهم‌نامه مطابق شرح خدمات پيوست ۱ كه توسط زمين شناسي تهيه شده است و جزء لاينفك اين تفاهم‌نامه مي‌باشد خواهد بود.

مـــاده ۲- مدت تفاهم‌نامه

مدت اين تفاهم‌نامه از تاريخ ابلاغ واخذ مجوز آن ۱۲ ماه مي‌باشد كه با توافق كتبي طرفين به مدت ۶ ماه قابل تمديد خواهد بود.

مـــاده ۳- تعهدات معاونت معدني

۱-۳- معاونت معدني نسبت به بلوكه نمودن محدوده و جلوگيري از ثبت هر گونه محدوده در داخل بلوك در طي مدت تفاهم‌نامه اقدام نمايد.
۲-۳- معاونت معدني نسبت به اخذ مجوزهاي لازم براي در اختيار قرار دادن بلوك فوق به سازمان اقدام نمايد.
۳-۳- معاونت معدني نسبت به ارائه اطلاعات لازم جهت تهيه طرح جامع توسط سازمان اقدام نمايد.
۳-۴- معاونت معدني متعهد مي‌گردد پس از انجام عمليات اكتشاف و ارزيابي ذخيره، نسبت به واگذاري محدوده‌هاي معدني اكتشاف شده به سازمان، مطابق مقررات اقدام نمايد.

مـــاده ۴- تعهدات سازمان

۱-۴- سازمان توسعه متعهد است كليه هزينه‌هاي موردنياز شرح خدمات پيوست ۱ مطابق با عمليات انجام شده در چارچوب برنامه زمان‌بندي پيوست ۱ كه جزء لاينفك اين تفاهم‌نامه است را پرداخت كند.
۲-۴- كليه پرداخت‌هاي موضوع ماده ۱-۴ پس از ارائه مدارك مثبته توسط زمين شناسي و تاييد نهايي آنها از سوي سازمان انجام خواهد شد.
۳-۴- سازمان متعهد مي‌گردد بموازات اجراي عمليات اكتشافي نسبت به تهيه طرح جامع كل پهنه سنگان كه شامل اهم موارد ذيل است را تهيه و ارائه نمايد.
۱-۳-۴- جانمايي كليه محدوده‌هاي اكتشافي و معدني، تجهيزات، تاسيسات و كارخانه‌هاي كانه‌ آرايي و فرآوري موجود در منطقه
۲-۳-۴- بررسي راههاي ارتباطي موجود در منطقه و طراحي شبكه راهها به منظور تسهيل در دسترسي به محدوده‌ها و حفظ ذخاير
۳-۳-۴- بررسي نحوه استخراج اصولي ذخاير منطقه بخصوص ذخاير پلاسري سنگ‌آهن
۴-۳-۴- بررسي زيرساختهاي موجود و همچنين زيرساختهاي موردنياز طرحهاي آتي منطقه
۵-۳-۴- بررسي محل استقرار واحدهاي كانه آرايي و فرآوري و سدهاي انباشت
۶-۳-۴- بررسي مديريت اصولي باطله‌هاي معدني ايجاد شده در نتيجه استخراج و كانه آرايي در مناطق معدني بخصوص سنگ‌آهن‌هاي پلاسري
۷-۳-۴- بررسي مسائل زيست محيطي منطقه و پيشنهاد برنامه مشخص در خصوص نحوه بازسازي محدوده‌هاي معدني
۴-۴- سازمان تعهد مي‌نمايد پس از اتمام عمليات اكتشاف و تعيين ذخيره و اخذ گواهي كشف و متعاقب آن پروانه يا پروانه‌هاي بهره‌برداري نسبت به تامين مواد اوليه موردنياز صنايع معدني كشور بويژه صنايع فولادي در چارچوب برنامه‌ريزي‌هاي ابلاغي معاونت معدني اقدام نمايد.

مـــاده ۵ – تعهدات زمين شناسي

۱-۵- زمين شناسي به منظور هدايت علمي و فني و ساير مسئوليتهاي اجراي شرح خدمات پيوست ۱ نماينده تام‌الاختياري با پيشنهاد رياست زمين شناسي به عنوان مجري معرفي خواهد نمود كه عهده‌دار كليه مسئوليتهاي ناشي از اجراي پروژه مي‌باشد.
۲-۵- زمين شناسي متعهد است قبل از شروع عمليات كليه داده‌هاي پايه مراحل قبل و داده‌هاي پايه مرتبط با محدوده بلوكه شده را در اختيار سازمان قرار دهد.
۳-۵- زمين شناسي كليه شرح خدمات اكتشافي پيوست ۱ را با مسئوليت خود و در چارچوب آئين‌نامه و مقررات سازمان و به هزينه سازمان انجام مي‌دهد و بنابراين كليه حقوق و امتيازات حاصله از عمليات اكتشافي در محدوده اكتشافي متعلق به سازمان مي‌باشد.

مـــاده ۶- خاتمه تفاهم‌نامه

اين تفاهم‌نامه در ۳ حالت زير خاتمه مي‌يابد و در اين صورت هر يك از طرفين نسبت به ديگري هيچ حق و ادعايي نخواهد داشت:
۱-۶- در صورتي كه عمليات اكتشافي مطابق شرح خدمات پيوست ۱ اين تفاهم‌نامه انجام و گزارش پايان كار اكتشاف به معاونت معدني ارائه گردد.
۲-۶- در صورتي كه عمليات اكتشافي مطابق شرح خدمات پيوست اين تفاهم‌نامه انجام ولي منجر به كشف و تعيين ذخيره نشود.
۳-۶- در صورتي كه مدت زمان انجام كار مندرج در ماده ۲ تفاهم‌نامه به اتمام برسد.
تبصره ۱ - در اين حالت تصميم‌گيري جهت ادامه و يا خاتمه كار با معاونت معدني مي‌باشد.
تبصره ۲- در صورت اجراي تعهدات سازمان و قصور زمين شناسي در انجام امور محوله و عدم رعايت زمانبندي مندرج در پيوست ۱، سازمان با هماهنگي معاونت معدني نسبت به جايگزين اقدام لازم معمول خواهد داشت.

مـــاده ۷- حل اختلاف

هرگونه اختلافي كه در مورد تفسير و يا تعبير يا اجراي اين تفاهم‌نامه يا حقوق و تعهدات طرفين بوجود آيد طبق مقررات مربوطه توسط مراجع ذيصلاح حل و فصل خواهد شد.

مـــاده ۸

اين تفاهم‌نامه در ۸ ماده و ۳ تبصره در ۴ نسخه اصلي متحدالمتن و متحد الاعتبار كه هر ۴ نسخه حكم واحد را دارند تنظيم و امضا شد. ۳ نسخه در اختيار هر يك از طرفين قرار گرفت.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۱۷
کد مطلب: 1557